Na jakiej podstawie rozpocząć budowę? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

kiedy-rozpoczac-budoweOdpowiedź: Art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane mówi, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki, na budowę niektórych obiektów wymagane jest zgłoszenie (art. 30 ustawy - Prawo budowlane), a niektóre inwestycje nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane precyzuje również, że pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, tj. dla inwestycji, które są planowanymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Ile czasu ważne jest pozwolenie na budowę?

ile-jest-wane-pozwolenie-na-budoweOdpowiedź: Pozwolenie na budowę jest ważne tylko trzy lata. Zgodnie z art. 37 prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Po upływie określonego przez ustawodawcę minimalnego czasu, w którym inwestor nie realizował pozwolenia, inwestycja zostanie poddana ponownej ocenie z punktu widzenia jej zgodności z przepisami prawa. W takim przypadku budowa może być rozpoczęta lub kontynuowana tylko i wyłącznie po otrzymaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Czytaj więcej...

Zadaj bezpłatnie pytanie

Jeśli masz pytanie związane z usługami projektowo – budowlanymi to poniżej podaj treść a chętnie Ci pomożemy i opublikujemy odpowiedź na naszej stronie internetowej.